Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany soukromí představují ucelený rámec ochrany zpracování osobních údajů v obecně prospěšné společnosti Portus Prachatice, o p. s., se sídlem Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice, IČO: 63913381 (dále jen „Portus Prachatice“).

Upozorňujeme, že tyto zásady se použijí pouze na zpracování osobních údajů ve smyslu definice zpracování dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel.

1.     Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů se pro účely těchto zásad rozumí Portus Prachatice. Statutárním zástupcem správce osobních údajů je Ing. Petr Šmíd, DiS. Správcem se rozumí osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Organizace nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR. Kontaktní osobou v rámci ochrany osobních údajů správce zvolil Ing. Petra Šmída, DiS., reditel@portusprachatice.cz, 722 928 192

2.     Právní důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právních důvodů zpracování osobních údajů, které stanoví GDPR ve svém článku 6.  Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:

 • Souhlasu

Na takové zpracování přistupujeme pouze ve výjimečných případech, pokud nemáme jiný titul zpracování osobních údajů a Vaše údaje potřebujeme ke konkrétní činnosti naší organizace. Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě souhlasu, tento souhlas jste nám v minulosti udělili a máte právo ho kdykoliv odvolat.

 • Smlouvy

Pokud jsme jako organizace s Vámi ve smluvním vztahu, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě smluvního vztahu, používáme jen takové osobní údaje, které jsou potřebné k zajištění smluvních závazků mezi námi a druhou smluvní stranou.

 • Právního předpisu

Právní řád ČR nám stanoví povinnosti na úseku účetnictví, mzdové agendy, takové osobní údaje vedeme, jelikož je to naše povinnost.

 • Ochrany životně důležitých zájmů

V určitých výjimečných případech se může stát, že Vaše osobní údaje využijeme k účelu ochraně životně důležitých zájmů, v takových případech Vás ihned informujeme o takovém použití. Jedná se o případy, kdy by hrozila újma na majetku nebo ohrožení života osob.

 • Výkonu veřejné moci

V určitých případech musíme využít Vaše osobní údaje k provedení výkonu veřejné moci, to se v našem případě stává velmi zřídka.

 • Oprávněného zájmu

Na základě oprávněného zájmu používáme Vaše osobní údaje k zajištění našich oprávněných zájmů (můžeme vymáhat například vůči dlužníkům pohledávky, které jsou po splatnosti). V takovém případě provádíme balanční test a vždy postupujeme tak, abychom neohrozili rizika a práva jednotlivých subjektů údajů.

3.     Účel zpracování osobních údajů

V následujícím výčtu uvádíme účely zpracování osobních údajů:

 1. Poskytování sociálních služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálního vyloučení
 2. Poskytování služeb pro děti, mládež a dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a v oblasti péče o děti a rodinu
 3. Zajištění, podpora a organizace společenských, volnočasových, kulturních, sportovních a jiných akcí přispívající k všestrannému rozvoji osobnosti
 4. Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání
 5. Spolupráce mezi s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činnosti v rozsahu vymezeném posláním společnosti
 6. Další činnosti a služby podporující poslání Společnosti
 7. Osvětová činnost
 8. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, dalšími obecně prospěšnými organizacemi i jednotlivci a profesními organizacemi odborníků na regionální či krajské úrovni

To jsou pro nás základní účely, proč používáme Vaše osobní údaje.

4.     Jak Vaše údaje chráníme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany osobních údajů máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující patřičná technická, organizační a personální opatření (například: evidence klíčů, evidence přístupových hesel).

Vaše osobní údaje poskytnuté naší organizaci jsou zpracovávány zejména zaměstnanci organizace.

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách naší organizace a na našem facebookovém profilu, pouze v rozsahu těchto údajů: Fotografie – bez označení konkrétní osoby. Zároveň funkce rozpoznávání obličejů bude na našem facebookem profilu vypnutá. V takové chvíli naše organizace neprovádí profilování a personalizaci osobních údajů.

Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy je mohou získávat orgány veřejné moci. Dále můžeme poskytovat Vaše osobní údaje následujícím subjektům:

 • Nadace Open Society Fund Praha, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3, IČO: 47611804

Osobní údaje jsou zpracovávané na území Evropského hospodářského prostoru a Evropské unie.

5.     Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme

Podle právních požadavků jsme povinni uchovávat dokumenty po dobu stanovenou pro jednotlivé typy zpracování osobních údajů, jak je uvedeno ve spisovém a skartačním plánu.