O supervizi

Interaktivní mapa supervizorů v rámci celé ČR

Katalog supervizorů podle Krajů

Supervize je nástroj celoživotního učení používaný v řadě pomáhajících profesí. V supervizi se dlouhodobě (po dobu několika let) jedenkrát za 2–3 měsíce skupinově nebo individuálně setkávají pedagogičtí pracovníci se supervizorem, tedy odborníkem se specializovaným výcvikem v supervizi. Cílem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu. Je běžnou součástí poradenství, psychoterapie a sociální práce, kde má svou tradici, a v některých organizacích (např. certifikované neziskové organizace) a u některých profesí (např. sociální pracovnice) je dokonce uzákoněná. V posledních letech je stále více žádána a oceňována i v dalších oblastech práce s lidmi, v pomáhajících profesích: v medicíně, školství, výchově či managementu (Broža, 2016; Veglářová, 2013). Supervize vzhledem ke své tradici má propracovanou teorii, byly publikovány četné publikace o supervizi, existují výzkumy efektivity supervize a profesionalizované akreditované výcviky supervizorů (Matoušek, 2013; Hawkins & Shohet, 2016; Kalina & Šimek, 2004; Valášek & Svobodová, 2002; Havrdová & Hajný, 2008).

Host PhDr. Heleny Vrbkové v rámci webináře „Dny třídních učitelů“

Pro jaký typ témat a problémů je supervize vhodná?

Supervize se věnuje jakýmkoli profesním či pracovním problémům a situacím. Supervize může být týmová – primárně zaměřená na kvalitní fungování, spolupráci a komunikaci v pracovním týmu (Baštecká, Čermáková, Kinkor, 2016), kazuistická – věnuje se práci s klientem, žákem, třídou, rodinou či institucemi nebo manažerská – se supervizorem se schází vedení školy a řeší spolu otázky ze své perspektivy. Tematicky se pak na supervizích nejčastěji řeší vztahy s žáky, jejich rodinami, třídní kolektivy či skupiny, spolupráce s kolegy ve škole či s ostatními zainteresovanými organizacemi (PPP, OSPOD, kurátor apod.), možné je též řešení didaktických postupů a metod v určitých předmětech či organizačních záležitostí školy. Pokud téma přesahuje do osobní roviny učitele (je to téma vhodné spíše do osobní psychoterapie), pak je úkolem supervizora, aby rozhodl, co ještě do supervize patří a co již ne. Supervizor klade otázky. Zásadní otázkou supervize je: Co je dobré pro vašeho žáka?, neboť žák je považován za koncový článek, jehož prospěch je cílem a účelem supervize.

Pro které osoby je supervize vhodná?

Supervizi lze realizovat se všemi pracovníky ve škole. Primárně je určena pro učitele, vedení školy, pracovníky školního poradenského pracoviště, asistenty pedagoga a vychovatele. Lze však poskytnout supervizi i technickému personálu školy. Ve školství se supervize již realizuje v řadě mateřských, základních, středních, speciálních i jiných škol. Běžná je v poradenských zařízeních (PPP, SVP, SPC). Někdy se supervizně setkávají odborníci ze stejné profese z více různých škol na neutrální půdě (školní metodici prevence, psychologové apod.). Podmínkou supervize je určitá míra sebereflexe vlastní práce, není však nutná hned na počátku; v supervizi se supervidovaní profesionální sebereflexi učí a prohlubují ji.

Jaký je účel supervize?

Supervize je modelem učení se z vlastní práce. Umožňuje sdílení zkušenějších kolegů s mladšími a obráceně, a to pod dohledem zkušeného supervizora. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření.

Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ může být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale zprostředkovaně také jeho klientům, žákům, zaměstnancům atd. Na konci by měl být vždy profit cílového klienta/žáka. Tím se liší supervize od psychoterapie či poradenství. V supervizi se neřeší osobní ani rodinné potíže pracovníků. Supervize je pracovní nástroj. Jak již v textu zaznělo, supervize není nástrojem dohledu či kontroly, ale pokud by byl porušován cílový profit žáka, je supervizorovou etickou povinností to supervidovanému sdělit.

Supervize primárně není záchranná brzda při problémech ve škole, ale funguje spíše jako účinná prevence, tak, aby škola byla dobře připravená problémy zvládnout, až přijdou. Pokud supervizor vstupuje do již vyhroceného konfliktu, může pomoci s jeho řešením, ale je třeba mít na paměti, že supervize není všespásná.

Jak je supervize organizována?

Supervizi lze realizovat skupinově (např. celý první stupeň, druhý stupeň, všechny asistentky, všechny vychovatelky, celé vedení školy), se dvojicemi (např. ředitelka a zástupce či učitel a asistent pedagoga) i na individuální bázi – supervizor a jeden supervidovaný.

Důležité je supervizi potenciálním účastníkům správně představit, a to jak před samotným zahájením supervizí (v tom je klíčová role vedení školy), tak na začátku setkávání (to činí supervizor). Předem by měl být stanoven rozsah a frekvence setkávání a počet osob, které se supervize zúčastní. Obvykle se koná 1x za 2 až 3 měsíce a každé setkání trvá 2 až 3 hodiny. Ideální počet osob je do 15, ale v reálných podmínkách je možné/nutné pracovat i se skupinami 20–30 osob. Záleží vždy na kontraktu a dohodě s konkrétním supervizorem, která se vždy uzavírá při přípravném setkání supervizora s vedením školy. Na kontraktu a rozhodnutí vedení školy záleží také to, zda bude účast na supervizích povinná či dobrovolná.

Na začátku setkání supervizor stanoví pravidla: otevřenost, konkrétnost a nevynášení informací, která se týkají všech, supervizora nevyjímaje. Účastníci musí vědět, že sdílené informace nikdo nesdělí nikomu mimo setkání (zejména vedení školy, pokud na supervizi není přítomno). Vedení školy se supervizí účastnit nemusí, je však dobré, aby alespoň občas přítomno bylo a aby pracovalo společně se svým týmem.

Úkolem supervizora není vést přednášku ani seminář. Jeho úkolem je pouze poskytnout zúčastněným osobám prostor pro sdílení, s pravidly, přičemž témata musí dodat supervidovaní. Může se zdát, že sami supervidovaní nebudou mít dostatek témat k hovoru. Opak je však pravdou – ve školství je většinou tolik témat, že je ani nelze stihnout (na zpracování jednoho tématu/příběhu je potřeba 30 až 60 minut).

Supervizor účastníkům nedává zaručenou radu ani „kuchařku“, jak se v daných situacích správně zachovat. Supervizor především klade otázky, v tom je jeho potenciál. Může poskytnout vlastní názor, pokud je na něj tázán. Úkolem supervizora je také korigovat průběh sdílení tak, aby nedocházelo k opuštění hranic profesního nástroje směrem k psychoterapii.

K popisu typické supervize lze využít slova jedné z respondentek výzkumu, učitelky prvního stupně základní školy. Supervize podle ní probíhá následovně: Přišla k nám supervizorka. Nikdo z týmu ji neznal. Změnili jsme organizaci prostoru, vytvořili kruh ze židlí a lavice nechali za sebou. Všichni jsme tak na stejné úrovni s otevřeným prostorem uprostřed. Na začátku proběhlo úvodní vzájemné seznámení, definování obsahu, cílů a pravidel supervize (otevřenost, konkrétnost a zachování důvěrnosti informací), formulování témat, která jsou pro nás důležitá, a chceme se jim věnovat. Každý, kdo přinesl téma, musel formulovat otázku, co by rád na supervizi získal, s čím chce odcházet. Pak jsme se tématům postupně věnovali. Jedno téma trvá cca 45 minut, někdy ale více. Nikdy se nestihnou všechna témata. Supervizorka se hodně ptá. Občas něco poradí, pokud o to stojíme. Na konci je závěrečné kolečko.

Průběh se může lišit podle individuálních zvyklostí supervizora.

Obvyklé fáze jednotlivých setkání jsou:

 1. vzájemné naladění, „usazovací kolečko“,
 2. sběr témat – mapování, kolik témat se dnes nabízí k řešení, „kontrakty učitelů“, případné konsekvence z minulé supervize,
 3. plánování – supervizor plánuje možný rozsah témat vzhledem k časové dotaci,
 4. výběr témat, stanovení pořadí důležitosti (pokud je některý případ akutní, lze ho upřednostnit, pořadí tvoří supervizor společně se skupinou),
 5. práce na dílčích tématech (většinou nelze postihnout všechna témata),
 6. závěrečná rekapitulace a uzavírání.

Fáze v průběhu školního roku:

Počáteční kontraktování (stanovení zakázky/potřeb) s vedením školy a skupinou učitelů, podepsání supervizního kontraktu. Jedná se o tzv. třístranný supervizní kontrakt.

Samotná supervizní práce v průběhu roku.

Evaluace proběhlého období, případná změna kontraktu (překontraktování).

Kdo supervizi vede?

Supervizor je člověk s akreditovaným specializačním vzděláním (což značí vysokoškolské vzdělání, cca 600 hodin psychoterapeutického a následně cca 400 hodin supervizního výcviku a tisíce hodin zkušeností s vedením týmů). Je školou najímán zvenčí, není tedy zaměstnancem školy a nemá k ní žádný jiný vztah.

Z podstaty své profese má být supervizor průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, být u nalézání nových řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Supervizor je vázán mlčenlivostí a nesmí o probíraných tématech mluvit s nikým mimo konkrétní supervizní setkání.

Supervize není kontrola. Supervizor nezprostředkovává ani konkrétní informace o proběhlé supervizi vedení školy. Vedení získá informace, jen pokud se supervizí samo účastní. Supervizor může napsat supervizní zprávu, ta však zůstává na obecné úrovni. Výrazná etika je součástí supervizní práce. Nezávislost supervizora je výhodná pro všechny a zároveň je obohacující, že supervizor prostředí konkrétní školy nezná příliš detailně – je totiž užitečný zejména svým pokládáním otázek. Supervizor sám pak dochází též do vlastní supervize, tzv. „supervize supervize“, kde reflektuje užívané postupy.

Supervize je ze své podstaty službou externí, již zmíněná intervize pak je formou sdílení, která je organizována bez přítomnosti externího subjektu. Objevují se i případy, kdy se role supervizora ujímá někdo z vedení školy. V tomto případě však existuje vysoké riziko potíží z konfliktu rolí.

Jaká je časová náročnost supervize?

Ve školství není určena četnost setkávání (oproti tomu např. v dětských domovech či v prevenci je nepodkročitelné supervizní minimum stanoveno standardy na 3 setkání po 3 hodinách ročně). Praxe ukazuje, že pro udržení kontinuity se jako optimální ukazuje 4–5 setkání v rozsahu 2–3 hodin ročně.

Jak je supervize náročná na prostor?

Na supervizi není třeba speciálního vybavení, postačí běžná třída nebo sborovna, kde je možné uspořádat židle do kruhu. Kruhové uspořádání je velmi důležité – podněcuje otevřenou komunikaci. Dále je vhodný flipchart či tabule pro zápis témat, to však není zcela nezbytné, může postačit i tužka a papír.

Příběh z praxe: Ředitelka v nesnázích

Helena je dvanáct let ředitelkou menší školy s dlouhou tradicí. Před ní vedl školu po třicet let jeden ředitel. Za jeho vedení se škola stala hojně vyhledávanou a vyhlášenou mezi rodiči. Nastoupit na místo po bývalém řediteli nebylo pro Helenu snadné. Přestože školu řídí už dvanáct let, některé kolegyně ze „staré gardy“ ji nikdy jako autoritu nepřijaly; podněcují spory a mezi členy týmu se šíří pomluvy. Postupem času se úplně rozhádal první a druhý stupeň, v týmu jsou dvě nebo tři osoby, které podrývají jakoukoli snahu o pozitivní vizi školy. Na základě doporučení ředitele z blízké školy se Helena domluvila s externím supervizorem na několika individuálních sezeních, kde spolu probrali manažerskou stránku vedení. Helena si ujasnila a pojmenovala změny, které chce ve škole udělat, i jednotlivé kroky, které k tomu musí učinit. Postupně se jí podařilo rozloučit se se dvěma kolegyněmi a nálada v týmu se začala postupně měnit. Individuální manažerská supervize pro vedení školy stála na počátku pozitivních změn. Nyní se ve škole otevřel prostor pro zavedení skupinové supervize pro celý pedagogický sbor (pokud by se tak stalo dřív, než si Helena ujasnila své priority, pravděpodobně by to nefungovalo). První setkání bylo povinné, další se realizovala 1x za 2–3 měsíce a od té doby jsou již setkání dobrovolná. Na začátku proběhlo seznámení s tím, co je to vlastně supervize, a hned začala samotná práce. Počet témat několikanásobně převyšoval to, co bylo možné zvládnout za dvě hodiny. Na supervizi nechodí sice všichni, velká část sboru si ale setkávání postupně oblíbila. Vztahy v kolektivu se výrazně zlepšují.

Supervize z pohledu vedení školy

Zavádění supervize do škol je primárně úkolem pro vedení školy. Je těžké supervizi ve škole zavést? Ředitel speciální školy, který se rozhodl se supervizí týmu začít, reflektuje několik fází vyjednávání při zavádění služby, zejména začátek přinášel řadu otázek: Kolegové mi položili otázku. Co mi supervize přinese? Všichni máme dlouholeté zkušenosti, všichni jsme prošli různými typy vzdělávání. Co nového se můžeme naučit? Na tuto otázku jsem neměl připravenou odpověď. Chvíli jsem jim chtěl vyprávět o významu sebereflexe pro práci s lidmi, o úlevě sdílet úspěchy i neúspěchy. Na to jsem dostal jasnou odpověď, že si o žácích povídají neustále, že si informace vyměňují okamžitě, když se něco stane. S tím jsem musel souhlasit. Jak vysvětlit, že sdílení v týmu, kde jsou přítomni všichni a které je strukturováno, má jinou kvalitu než povídání na chodbě? Při popisování významu supervize jsem narazil na mantinel. Je těžké předat osobní zkušenost, zážitek. Když někomu sdělím, že něco pro mne bylo přínosné, tak tomu nemusí zcela důvěřovat. V tuto chvíli jsem si přál mít někoho v týmu, kdo prošel podobnou zkušeností.

Jiný člen vedení z jedné základní školy říká: My bychom to chtěli, ale bude to těžký. Supervize je u nás sprosté slovo, stejně jako inkluze a evaluace. Naznačují tím, že ve školství jsou „novinky“ přijímány s určitou skepsí. Dalším problémem pak je nalezení finančních zdrojů (v současné době jsou využívány např. finance z tzv. šablon či prostředky na DVPP). Vedení škol se liší v tom, zda supervizi svému týmu nařídí povinně coby součást profesního růstu, či ji poskytne jako dobrovolnou alternativu pro motivované zájemce. Někdy přichází motivace i zdola, kdy některý z učitelů supervizi zažil jinde a přeje si její zavedení i ve škole. Zavedení supervize musí však ve finále vždy být rozhodnutím vedení. Vedení uzavírá se supervizorem písemný kontrakt (kdy společně definují potřeby školy a plánují průběh supervize), objednává službu pro svůj tým a platí ji.

Supervize může být chápána jako podpora týmu, služba pro učitele. Je však potřeba, aby ji učitelé nejdříve sami zakusili, aby mohli její benefity posoudit. Nezbytné je, aby supervize probíhala v pracovní době učitelů. Někde se supervize ve škole osvědčí, jinde ji nelze zavést ani po několika pokusech. V téhle škole jsem to zkoušela zavést několikrát v průběhu posledních let, ale je tam taková klika lidí, co už tam učí 20/30 let a nikoho zvenčí mezi sebe nepustí, všechno vědí, nic nepotřebují, supervizi považují za zbytečnou, říká ředitelka jedné z námi sledovaných škol.

Supervize z pohledu supervizora

Supervizoři, kteří se zúčastnili našeho výzkumu, popisují specifika supervizní práce ve školství následovně: Supervize do školství proniká pomalu a trpí podobnými potížemi, jaké se objevovaly při zavádění v jiných resortech, např. v sociální práci, prevenci či ústavní výchově. Trpí takzvaně „dětskými nemocemi“. Zásadním problémem zavádění supervize je podle nich skutečnost, že učitelé často nevědí, co je podstatou služby. Pojem supervize je často implicitně spojován s hodnocením, kontrolou či inspekcí. Supervizoři naopak představují supervizi především jako službu růstovou, podpůrnou, která ve výsledku vede k vyšším profesním kompetencím. Ve školství je tedy součástí supervize i osvěta o tom, co supervize je a co není. Pokud ani po několika setkáních supervidovaní nepřijmou, jak supervize funguje, anebo jsou jejich očekávání mylná, pak se jedná o velmi těžkou práci. Jak říká jedna ze supervizorek, pak jsou to hotové „uranové doly“. Někdy ani není možné v supervizi pokračovat a spolupráce je z důvodu odlišných očekávání ukončena. Supervizoři coby respondenti našeho výzkumu hodnotí některé ze škol, kde se spolupráce nepodařila, následovně: Tam už bych nejela ani za milion, strašně moc práce a nikam to nevedlo nebo Zkoušela jsem to dlouho, ale vždycky do toho někdo hodil vidle, pravděpodobně tam vůbec nebylo bezpečno… Jinde se však práce dobře daří, učitelé si zvykli na supervizní způsob práce a profitují z ní. Supervizorka jedné ze škol říká: Je radost vidět, že se supervize stala běžnou součástí, učitelé jsou otevření a pracovití. Na setkání přicházejí s připravenými tématy. I klima školy se postupně proměňuje k lepšímu. Problémy přicházejí, to je normální, ale o všem je možné mluvit.

Jako další problém vystupuje otázka financí. Finance na supervizi jsou v oblasti školství spíše příležitostné (v rámci určitých projektů či šablon), obtížně se proto zajišťuje její kontinuita. S financováním souvisí i fakt, že učitelské týmy/sborovny jsou velmi početné (včetně např. asistentů pedagoga či vychovatelek školní družiny) a pro komplexní supervizi celé školy je třeba nemalých nákladů a často i více než jednoho supervizora.

Další z „dětských nemocí“ supervize je otázka, zda by účast měla být pro učitele dobrovolná, či povinná. Učitelé jsou velmi vytížení a každá další povinnost může být na začátku vnímána jako obtěžující. Přetíženost učitelů tak mluví zároveň pro supervizi (pomůže jim) i proti ní (další povinnost navíc). Někteří pedagogové pak službu nikdy „neochutnají“. Na to se váže i doporučení většiny supervizorů, že první setkání by mělo být povinné, aby všichni učitelé a učitelky měli možnost se se supervizí seznámit. Pak již je na rozhodnutí vedení, zda supervizi zavede povinně, či dobrovolně.

Nabízí se zde otázka přítomnosti vedení školy na realizované supervizi. Pokud je vedení na supervizi přítomno, ví, co jeho tým trápí a může na situaci reagovat. Zároveň mohou mít učitelé ostych před vedením mluvit o svých zdánlivých „selháních“ či „slabostech“ z obavy z hodnocení. Někteří supervizoři trvají na přítomnosti vedení („s každou skupinou někdo z vedení“). V některých případech se cíleně organizuje supervize bez vedení nebo se vedení přizve jen na zakázku týmu. Většina supervizorů doporučuje cílené a naplánované kombinování. Vše lze ošetřit kontraktem na počátku spolupráce.

Další otázkou zavádění supervize je charakter probíraných témat. Při samotné supervizi mohou mít učitelé pocit, že je nutné přinést opravdu náročný nebo neobvyklý případ. Až postupem času zjišťují, že důležité je jejich prožívání situace a že cílem je pomoci jim samotným i ve zcela běžných situacích, které mohou pro ně být náročné. Velký význam zde má i kontinuita, která vede k navázání vzájemné důvěry, možnost přiznat slabost, požádat kolegy o pomoc. Respondenti z řad supervizorů se shodují, že ve skupinové supervizi postupně nastupuje výrazný efekt pozitivní copingové strategie – sociální opory. Pedagogové spolu soucítí, pomáhají si, podpoří se, spolupracují. Upozorňují také, že pokud na supervizi chodí jen část týmu, je služba pro školu jako celek jen částečná. Má určité benefity, ale jen omezený dopad.

Jak ukázal náš výzkum, supervizní setkání se postupně vyvíjejí, pro řadu učitelů může být překvapením, že na rozdíl od různých školení je třeba být na supervizi připraven („mít téma“), není zde možné vykonávat jinou práci (např. opravovat písemky), a pokud jednotlivec nemá téma, pak by měl pracovat pro druhé. (Obrácený postoj charakterizuje reakce jednoho z učitelů na začátku supervize: Když nemám vlastní téma, tak tady také musím být?)

Posledním rizikem, na nějž supervizoři upozorňují, je záměna supervize s psychoterapií. Je to způsobeno navozením důvěry v rámci kvalitní supervize. Jak se shodují respondenti výzkumu, je však úkolem supervizora, aby znovu připomínal, že se jedná o pracovní, profesní nástroj, kde samozřejmě hovoříme i o vlastních emocích a prožívání, ale stále se vracíme k zájmu klienta, žáka, který stojí na prvním místě. Cílem supervize je zkvalitňování profesionálně vedené výuky.

Supervize z pohledu vyučujících

Jako pozitivní se jeví reakce některých pedagogů, kteří supervizi zažívají a říkají:

 • Takhle se nikdy normálně nesejdeme.
 • Je dobré, že to vidí někdo zvenčí.
 • Konečně byl čas to probrat do hloubky.
 • Na poradě řešíme jen organizační věci, tady konečně děti.
 • Je skvělý slyšet, že to mají kolegové podobně.
 • Je fajn, že nejsem největší lůzr. Myslela jsem, že se to děje jenom mně.
 • Je fajn, že moje práce někoho zajímá.
 • Pomáhá mi, že to kolegové také zažili.
 • Děkuji za rady od kolegů, něco vyzkouším.
 • Dneska to nebylo příjemný, ale jsem ráda, že jsme si to vyříkali, vyvětrali.

Ozývají se ale i opačné hlasy:

 • Vždyť si o dětech povídáme furt… k tomu nikoho nepotřebujeme, nač za to platit?
 • Když byla ve škole krize a lidi odcházeli, byla supervize fajn, ale teď to nepotřebujeme.
 • Takhle odpoledne nemám času nazbyt.
 • My všechno vyřešíme sami… já už učím 30 let, tak mě nic nepřekvapí.
 • Když je zrovna klidný období, tak není supervize třeba…
 • Bylo by fajn, kdyby byl supervizor k dispozici stále, hlavně když se něco stane.
 • Bylo to strašný, hádali jsme se, některý brečeli, a pak to stejně dopadlo blbě (jedna učitelka dala výpověď, pozn.).

Tyto výroky potvrzují, že reakce mohou být různé. Je prokázáno, že pokud supervizi učitelé zažívají, vnímají její benefity a klesá význam překážek její realizace. Nejvýznamnějšími benefity jsou sounáležitost, vzájemné pochopení v náročných situacích, čas věnovaný podstatě učitelské práce, poskytnuté rady (od kolegů a někdy i supervizora), profesní podpora a zvýšení profesní sebedůvěry a pracovní spokojenosti. Učitelé si supervize váží hlavně v krizových okamžicích. V klidných obdobích necítí tak silnou potřebu sdílet. K podobným závěrům dospěl i Halama (2012). V jeho textu paní učitelka popisuje supervizi jako záchrannou brzdu před vyhořením, protože „je spousta učitelů, kteří jsou už unavení těmi donekonečna stejnými věcmi, které řeší s dětmi, s rodiči. A taky zhoršujícími se podmínkami pro práci“ (Halama, 2012, s. 29–30).

Popis následující učitelky, respondentky našeho výzkumu, vystihuje podstatné benefity supervize, které nemusí být patrné na první pohled a jsou zejména dlouhodobé povahy: Řeší se tam pro mě docela zásadní věci. Na první pohled to vůbec zásadně nevypadá. Je to taková forma řízeného rozhovoru nebo taková diskuze. Tím, jak nás je tam málo, tak každý musí být duchem přítomný, musí se nějakým způsobem zapojit… a otevírá se prostor pro dialog. Pomoc k ujasnění, k uzdravení, k otevření vzájemné komunikace mezi lidma. A pak ten super pohled do nitra, ten vhled. Člověk si uvědomí určité věci, souvislosti, přemýšlí o tom z druhé strany.

Tato respondentka popisuje také vývoj služby: Samozřejmě se to vyvíjelo. Nejdřív, když jsem slyšela to hrozný slovo supervize, tak jsem si říkala, to bude nějaká kontrola svrchu nebo nějaký pohled na něco… Ale teď beru supervizora jako nestranného člověka, který je schopen vyslechnout věci a ve spolupráci s námi je pojmenovat. I když zpočátku jsme k tomu neměli moc chuti, nakonec jsme si řekli to, co bychom si jinak neřekli. Pracovat na supervizi musí všichni: V supervizní skupině je to taková opravdová úzká spolupráce. Je to kruh. Ve středu toho kruhu zájmu je žák a my se točíme všichni kolem. A k tomu je potřeba sepětí se všemi, najít společnou řeč, společnou notu. Supervizi je třeba dát čas: Možná by bylo dobré si udělat víc času než jenom pár minut na obědě, když si teda potřebuješ s kolegyní říct, že její pravidla, která si ve třídě nastavila, ti přináší problémy ve tvé hodině. Supervizor není ten, kdo dává rady a poskytuje řešení, to je pravidelným účastníkům zřejmé: Rozhodně to není udílení rad a nějakých řešení, ale je to opravdu o tom hledat to řešení v sobě. Určitě je to dobré k aktivaci vlastních schopností a vlastních myšlenek. Je to způsob, jak najít řešení sama v sobě prostřednictvím zrcadla. Supervizor je tam k tomu, že to vede, řídí debatu a snaží se pojmout naše názory a připomínky. Pak se je s námi snaží vyřešit, snaží se s námi najít tu cestu. Už jenom ta možnost, že nás někdo vyslechne, že se na tu věc můžu podívat z různých stran, že to někdo vidí třeba úplně jinak, že můžu začít přemýšlet… Nacházím tam i povzbuzení. Když dojde ve škole k nějakému nedorozumění, tak si to můžeme tady vysvětlit, a říct si, že každý jsme na to koukali z jiného úhlu pohledu, prostě snažíme se najít cestu ven. Supervizor tam není pro kontrolu, ale pro podporu.

Supervize, pokud ji učitelé zažívají, je vnímána jako spíše pozitivní zkušenost. Nejdůležitější je ale začít. Jak vystihla jedna z respondentek, platí zde pravidlo, které žáci znají ze školní jídelny: Nemusíš to jíst, ale měl bys to alespoň ochutnat.

Výhody, přednosti a silné stránky supervize

Nejvýznamnějšími benefity supervize jsou sounáležitost, vzájemné pochopení v náročných situacích, čas věnovaný podstatě učitelské práce, poskytnuté rady (od kolegů a někdy i supervizora), profesní podpora a zvýšení profesní sebedůvěry a spokojenosti. Učitelé si supervize váží hlavně v krizových okamžicích, v klidných obdobích totiž necítí tak silnou potřebu sdílet. I sdílení v relativně poklidných časech ovšem má svůj preventivní význam.

 • Velkou výhodou je externí perspektiva supervizora, jeho nadhled, nové nápady a kladení otázek.
 • Dále je pozitivní, že prostor a strukturu drží nezávislá osoba a že supervizor je vázán danými etickými pravidly.
 • Po zažité zkušenosti většinou mezi učiteli roste příklon k supervizi.
 • Supervize je prevencí profesního vyhoření.
 • Prostřednictvím supervize dochází ke zvýšení sebereflexe, roste profesionalita.
 • Pravidelnou supervizí lze předcházet problémům v týmu a odcházení lidí ze školství.
 • V příbuzných pomáhajících profesích má supervize dlouhou historii, kde je možné hledat inspiraci pro školství.

Slabiny, problémy a překážky supervize

Hlavním rizikem je nevhodné uchopení supervize, kdy je tato technika zaměňována za kontrolu, inspekci, hodnocení či přednášku. Potíže mohou nastat také v případě, když je supervizor vnímán jako nezpochybnitelná autorita. Další rizika spočívají v přístupu vyučujících. Pokud se učitelé dlouhodobě drží hesla „Supervize je nařízena a musím ji jen důstojně přežít“, pak supervize nepřináší kýženou změnu.

 • Nevýhodou je, že ve školství je supervize relativní novinkou, a proto k ní může být přistupováno s nedůvěrou.
 • Realizace supervize je náročná na čas (pravidelnost, dlouhodobost) a na finance (platíme externistu).
 • V některých regionech je nedostatek akreditovaných supervizorů.
 • Na počátku je nutné překonání obav a odporu, pro získání bezpečné atmosféry je potřeba čas a zkušenost.
 • Překážkou supervize mohou být osobní limity některých pracovníků ve školství v ochotě a hloubce sebereflexe, někteří učitelé mohou mít pocit, že po několika desítkách let praxe již nemají, co se učit, co sdílet.
 • Očekávání obou stran (potřeby školy, učitelů a nabídka supervizora) se nemusejí potkat. Primární funkcí supervize totiž není řešení vyhrocených konfliktů, supervize je v první řadě službou preventivní.
 • Nejvýznamnějšími benefity supervize jsou sounáležitost, vzájemné pochopení v náročných situacích, čas věnovaný podstatě učitelské práce, poskytnuté rady (od kolegů a někdy i supervizora), profesní podpora a zvýšení profesní sebedůvěry a spokojenosti. Učitelé si supervize váží hlavně v krizových okamžicích, v klidných obdobích totiž necítí tak silnou potřebu sdílet. I sdílení v relativně poklidných časech ovšem má svůj preventivní význam.
 • Velkou výhodou je externí perspektiva supervizora, jeho nadhled, nové nápady a kladení otázek.
 • Dále je pozitivní, že prostor a strukturu drží nezávislá osoba a že supervizor je vázán danými etickými pravidly.
 • Po zažité zkušenosti většinou mezi učiteli roste příklon k supervizi.
 • Supervize je prevencí profesního vyhoření.
 • Prostřednictvím supervize dochází ke zvýšení sebereflexe, roste profesionalita.
 • Pravidelnou supervizí lze předcházet problémům v týmu a odcházení lidí ze školství.
 • V příbuzných pomáhajících profesích má supervize dlouhou historii, kde je možné hledat inspiraci pro školství.

Převzato z:Techniky kolegiálního sdílení profesních zkušeností
Když spolu vyučující mluví o práci…
Irena Smetáčková, Veronika Pavlas Martanová, Veronika Francová, Ida Viktorová, Helena Franke, Anna Páchová
Univerzita Karlova — Pedagogicka fakulta
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-7603-272-9